GIZ - EU

Zyra e Projektit:

Rruga: "Dervish Hima", "AL-Gi" shpk

Shkalla Nr.2, Ap.10/3

Tiranë - Shqipëri

Tel: +355 4 22 45687