KOMPETENCAT PROFESIONALE

KUALIFIKIMET ME KOMPETENCAT PROFESIONALE SIPAS NIVELEVE

VOCATIONAL COMPETENCIES OF THE VOCATIONAL QUALIFICATIONS OF LEVEL


→ Duke klikuar mbi emërtimin e Drejtimit apo Profilit, mund të njiheni me KOMPETENCAT PROFESIONALE që fitojnë nxënësit në përfundim të tri niveleve të Arsimit Profesional sipas strukturave.

 

STRUKTURA (2 + 1 + 1)


 

Niveli I-rë (Klasa 10, 11) Niveli II-të (Klasa 12) Niveli III-të (Klasa 13)
Hoteleri - Turizëm Kuzhine-Pastiçeri Hoteleri - Turizëm
Bar-restorant
Turizëm
Recepsion
Giudë Turistike
Tekstil - Konfeksion Rrobaqepësi Tekstil - Konfeksion
Tekstil
Modelim
Galanteri
Konfeksione (pilot PEM)  
Mekanikë Makina metalpunuese Mekanikë
Konstruksione Metalike
Metalurgji dhe fonderi
Mirëmbajtje dhe riparime mekanike
Mekanikë i kombinuar (pilot PEM) Mirëmbajtje dhe riparime mekanike
Shërbime mjetesh tranporti Shërbime elektroauto Shërbime mjetesh tranporti
Shërbime xhenerike
Shërbime motori
Shërbime karrocerie
Elektroteknikë Instalime elektrike civile dhe industriale Elektroteknikë
Instalime dhe mirëmbajtje të linjave të TU dhe TL
Riparime të pajisjeve elektroshtëpiake
Teknologji Automatizimi

Elektroteknikë i kombinuar

(pilot PEM)

Elektromekanikë
Elektronikë Telekomunikacion Elektronikë
Riparime të pajisjeve elektronike
Mekatronikë
Përpunim druri Mobilieri-tapiceri Përpunim druri
Përpunim druri (Pilot - PEM) Prodhime druri gjysmë të gatshme
Ndërtim Muratim-suvatim Ndërtim
Shtrim dhe veshje me pllaka
Karpentieri, hekurkthim dhe betonim
Punime dhe riparim rrugësh
Teknologji Ushqimore Teknologji e Përpunimit të qumështit Teknologji Ushqimore
Teknologji e Përpunimit të brumërave
Teknologji e Përpunimit të fruta perimeve
Teknologji e Prodhimit të pijeve alkoolike
Teknologji e Përpunim i mishit & peshkut
Teknologji agroushqimore Teknologji e produkteve blegtorale dhe peshkut Teknologji agroushqimore
Teknologji e produkteve bujqësore
Teknologji e prodhimit të verës
Teknologji Kimike Teknologji e Përpunimit të materialeve të ndërtimit Teknologji Kimike
Teknologji e Përpunimit të naftës
Teknologji e Përpunimit të bojërave
Bujqësi Ferma bujqësore dhe blegtorale Bujqësi
Mbarështim të kafshëve dhe shpendëve
Mekanikë Bujqësore
Prodhim shtazor
Prodhim bimor
Hortikulturë dhe mbrojtje bimësh
Frutikulture 
Akuakulturë
Kopshtari
Peshkim Peshkim Peshkim
Përpunim peshku
Poligrafi Libërlidhje Poligrafi
Faqosje
Projektim grafik
Shërbime Sociale-shëndetësor Shërbime kujdesi për fëmijë Shërbime Sociale-shëndetësor
Shërbime kujdesi për të moshuar
Shërbime sociale
Animim social
Gjeologji - Miniera Gjeologji Gjeologji - Miniera
Miniera
Shpim
Markeshederi
Zeje/ Artizanat Punime argjendarie Zeje/Artizanat
Punime guri
Punime bakri
Punime tezgjahu
Punime artistike druri

Instalues i sistemeve termohidraulike

(pilot AlbVET)

Instalues i sistemeve termohidraulike

(pilot AlbVET)

Instalues i sistemeve termohidraulike /Panele diellore dhe Hidraulike (pilot AlbVET)

 


STRUKTURA (2 + 2)


 

DREJTIMI  MËSIMOR
Niveli I-rë (Klasa 10, 11)
PROFILI MËSIMOR
Niveli II dhe III-të (Klasa 12, 13)
Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) Mbështetje të përdoruesve të TIK
Rrjete të dhënash
Zhvillim Website
Multimedia
Teknologji informacioni dhe komunikimi (TIK) (pilot PEM) Elektronikë në teknologjinë e automatizimit
Ekonomi/Biznes  Llogari
Tregti
Shërbime bankare
Sigurime
Tatim-taksa
Sipërmarrje e Agjencisë Turistike

Ekonomi biznes/Administrim zyre

(pilot PEM)

Administrim biznesi (pilot PEM)
Pyje Shfrytëzim pyjesh
Mbrojtje mjedisi pyjor
Silvikulturë
Florikulturë
Ekonomi bujqësore Marketing bujqësor
Agrobiznes
Agroturizëm
IT në bujqësi
Zhvillim rural


STRUKTURA Bllok


 

Veterinari
Gjeodezi