Skema e Arsimit Profesional në Shqipëri, mbështetet në Ligjin Nr. 69/2012, “Për sistemin Arsimor parauniversitar në Republikën e Shqipërisë”[1].

Skema në shqip (lëvizje)

Schemes in English (animation)


[1] Ligji është përafruar plotësisht me Kartën e të Drejtave Themelore të Bashkimit Europian (2000/C 364/01), datë 18 dhjetor 2000. Numri CELEX 32000X1218 (01), Fletorja Zyrtare e Bashkimit Europia, Seria C, Nr. 364, datë 18.12.2000, faqe 1-22.