Shkollat Teknike

Miratuara gjatë vitit shkollor 2011 - 2012

Miratuara gjatë vitit shkollor 2012 - 2013

Miratuara gjatë vitit shkollor 2013 - 2014