ÇFARË INFORMACIONI MUND TË GJENI NË VET PORTAL?

Sistemi i AFP, tashmë ka një portal të veçantë, një risi që fillimisht mund të konsiderohej utopike, por që hap pas hapi, me punë, përkushtim e këmbëngulje u arrit të realizohej me sukses.

Për herë të parë institucionet e arsimit parauniversitar shqiptar, kanë një sistem unik On-line, ku regjistrohen, grumbullohen dhe përpunohen të dhëna statistikore nga të gjitha shkollat profesionale.

VET Portali përfaqëson një platformë të zgjeruar informatike, ku publikohen materiale e të dhëna të shumta informuese jo vetëm për nxënësit, mësuesit, drejtuesit e shkollave dhe të DAR/ZA-ve, dhe strukturat menaxhuese dhe vendimmarrëse në MASH, por edhe për bizneset private etj.

Kryesisht informacioni në VET Portal është i strukturuar në 3 MODULE.

 • MENYTË dhe RUBRIKAT, ofrojnë informacion të përgjithshëm dhe të detajuar për:
  • Sistemin e Arsimit dhe Formimit Profesional;
  • Oferta arsimore (Kualifikimet dhe Kompetencat profesionale, Drejtime dhe Profilet, etj.);
  • Dokumentacionin shkollor (Skelet kurrikula, Programe, Tekste dhe Materiale mësimore;
  • Legjislacionin;
  • Projektet dhe Institucionet që ushtojnë aktivitet në sistemin e Arsimit Profesional;
  • Shkollat e Arsimit Profesional;
  • Qendrat e Formimit Profesional;
  • Orientimin në karrierë;
  • Evente dhe Njoftime të rëndësishme.
 • Sistemi i Menaxhimit të Informacionit të AP (SIM), përmban të dhëna statistikore dhe gjeneron raporte të integruara mbi:
  • Nxënës - sipas Shkollave;
  • Nxënës - Drejtime Profile;
  • Nxënës - sipas Viteve;
  • Lista e shkollave sipas Programit;
  • Mësues - Program Lëndë;
  • Mësues – Program Grup moshë;
  • Shkolla – Biznese Donator Projekte;
  • Nota mesatare- Drejtim Profil;
  • Etj.

(Përdoret vetëm nga përdorues të klasifikuar)

 • WEB page i Shkollave, publikon (sipas një strukture të njëjtë), të dhëna të hollësishme informuese dhe promovuese si:
  • Historiku i shkollës;
  • Stafi Mësimor;
  • Infrastruktura;
  • Drejtimet dhe Profilet;
  • Oferta të tjera mësimore;
  • Orari i mësimit;
  • Aktivitete kroskurrikulare;
  • Statistika;
  • Etj.

(Përditësimi i tyre realizohet individualisht nga secila shkollë)

Në të gjitha nivelet, VET Portal, shoqërohet edhe me një informacion të larmishëm grafik, foto etj.